Water Chiller

Package Water Chiller

รับออกแบบและติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท Water Temp +7˚C ถึง -30˚C
ภายใต้มาตรฐานเงื่อนไขพิเศษ“Guarantee Work”